RT Ionosphere - шаблон joomla Joomla
 • Співробітництво

  Співробітництво

  АТ “УОСК” пропонує співробітництво охоронним фірмам всіх форм власності з питань надання повноцінних послуг юридичним та фізичним особам.АТ “УОСК” має більш ніж 20-річний досвід співпраці з охоронними структурами, в тому числі: • з питань страхування відповідальності охорони за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за укладеними договорами охорони; • з питань надання комплексних послуг Замовникам.
 • Відповідальність

  Відповідальність

  За договором страхування відповідальності Страховик відшкодовує збитки, нанесені майну Замовників охоронних послуг внаслідок невиконання чи неналежного виконання Охороною своїх зобов’язань за укладеними договорами охорони. При необхідності, між Сторонами може бути укладено Генеральний договір страхування.
 • Додаткові програми

  Додаткові програми

  Крім цього, АТ “УОСК”, за Вашим сприянням і на взаємовигідній основі, готовий надавати Вашим контрагентам прямий страховий захист понад суму відповідальності за договором охорони на пільгових умовах.. Страхове покриття за договором страхування можна значно розширити, придбавши разом із основною програмою одну або декілька програм додаткового страхування.
 • 1
 • 2
 • 3

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

23 лютого 2018 року позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (далі - Товариство) прийнято рішення (протокол №46) про збільшення статутного капіталу Товариства на суму 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок шляхом приватного розміщення 200 000 (двісті тисяч) штук простих іменних акцій Товариства існуючої номінальної вартості, а саме - 100 (сто) гривень 00 копійок за 1 (одну) акцію, за рахунок додаткових внесків. Загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення - 200 000 (двісті тисяч) штук простих іменних акцій. Номінальна вартість однієї акції - 100 (сто) гривень 00 копійок. Ціна розміщення 1 (однієї) акції, визначена (затверджена) рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №230218/3 від 23 лютого 2018 року) у розмірі 100 (сто) гривень 00 копійок, що дорівнює номінальній вартості акції та є більшою ринкової вартості акції, затвердженої рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол №46 від 23 лютого 2018 року) на підставі незалежної оцiнки акцiй оцiнювачем (суб'єктом оцiночної дiяльностi) - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АР ДЖІ САТЕЛЛІТ" станом на 23 січня 2018 року.

Розміщення акцій може призвести до зміни власника значного пакета акцій Товариства, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій (Департамент поліції охорони володіє акціями Товариства в кількості 52 000 (п'ятдесят дві тисячі) штук, що становить 40% у статутному капіталі Товариства; Управління поліції охорони в місті Києві володіє акціями Товариства в кількості 26 000 (двадцять шість тисяч) штук, що становить 20% у статутному капіталі Товариства). На дату прийняття рішення про розміщення акцій немає даних чи призведе цей випуск до зміни власника значного пакета акцій Товариства, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій Товариства. Перелік осіб, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, затверджено у складі існуючих акціонерів Товариства станом на 23 лютого 2018 року.

Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу Товариства на дату прийняття рішення - 153,846%. Співвідношення загальної номінальної вартості акцій Товариства, які знаходяться в обігу до розміру статутного капіталу Товариства на дату прийняття цього рішення - 100%.

Інформація про права, які отримують інвестори в акції, що розміщуються - обсяг прав визначений Статутом Товариства та законодавством України.

Спосіб оплати акцій - оплата акцій здійснюється грошовими внесками в національній валюті.

Мета розміщення акцій, напрями використання отриманих коштів - відповідно до Положення про обов'язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів страховика, затвердженого Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 23.02.2016  № 396, та на виконання п.1.1. Плану відновлення фінансової стабільності АТ "УОСК", затвердженого та наданого Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 14.03.2016 року, - усі залучені від розміщення акцій кошти будуть розміщені на депозитних рахунках.

Конвертація цінних паперів, щодо яких прийнято рішення про розміщення, не передбачена. Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії. Товариство зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення акцій, для покриття збитків від господарської діяльності.